Quyết định 250/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 lần thứ 8 - Bệnh viện Đức Khang

Quyết định 250/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 lần thứ 8

Ngày 28/01/2022, BYT đã ban hành quyết định số 250/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 theo .

Hướng dẫn này thay thế “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19” ban hành kèm theo QĐ 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021, và QĐ 5666/QĐ-BYT ngày 12/12/2021 của BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021.

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Nguồn tham khảo

  1. Bộ Y Tế https://moh.gov.vn
  2. Cảnh giác dược http://canhgiacduoc.org.vn/Home.aspx
Quay lại
Chia sẻ: