Báo cáo kết quả tự kiểm tra QLCL 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo kết quả tự kiểm tra QLCL 6 tháng đầu năm 2021
Xem thêm

Báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh quý IV 2020

Báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh quý IV 2020
Xem thêm

Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020
Xem thêm

Quyết định đoàn tự kiểm tra Chất lượng Bệnh viện năm 2020

Quyết định đoàn tự kiểm tra Chất lượng Bệnh viện năm 2020
Xem thêm

Kết quả thực hiện chỉ số Chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2020

Kết quả thực hiện chỉ số Chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2020
Xem thêm

Kế hoạch tự đánh giá Chất lượng Bệnh viện năm 2020

Kế hoạch tự đánh giá Chất lượng Bệnh viện năm 2020
Xem thêm

Ghi chép sự cố y khoa 6 tháng cuối năm 2020

Ghi chép sự cố y khoa 6 tháng cuối năm 2020
Xem thêm

Báo cáo tình hình trượt ngã 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo tình hình trượt ngã 6 tháng cuối năm 2020
Xem thêm

Báo cáo đánh giá việc thực hiện bảng kiểm AT PTTT năm 2020

Báo cáo đánh giá việc thực hiện bảng kiểm AT PTTT năm 2020
Xem thêm

Báo cáo phòng ngừa nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo phòng ngừa nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh 6 tháng cuối năm 2020
Xem thêm

Báo cáo chống nhầm lẫn người bệnh quý IV năm 2020

Báo cáo chống nhầm lẫn người bệnh quý IV năm 2020
Xem thêm

Báo cáo sự cố y khoa 06 tháng cuối năm 2020

Báo cáo sự cố y khoa 06 tháng cuối năm 2020
Xem thêm